عملکرد روابط عمومی


•برقراري ارتباط تلفني بين بخشهاي مدرسه


•ارسال پيام از طريق سامانه پيام كوتاه


•تهيه اخبار خاص حوزه- سخنراني ها-همايش وبرنامه هاي ويژه طلاب به خبر گزاريها


•پيگيري اخبار ارسالي در روز بعد


•ارسال اخبار به سايت مركز و بايگاني انها


•كارهاي مربوط به ورود وخروج نامه ها و مهر وامضا واسكن نامه هاي رسیده در دبير خانه


•پيگيري برنامه هاي مديريت وبرنا مه هاي خارج از مدرسه ايشان